Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

ZARZĄDZENIE  Nr 1/K/2021

WÓJTA  GMINY  STOSZOWICE

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz w wykonaniu:

-          Zarządzenia Nr 8/K/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2020 roku,

-          Zarządzenia Nr 9/K/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2020 roku,

-          Zarządzenia Nr 10/K/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2020 roku,

-          Zarządzenia Nr 15/K/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2020 roku,

-          Zarządzenia Nr 7/K/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2020 roku,

-          Zarządzenia Nr 3/K/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 czerwca 2019 roku,

-          Zarządzenia Nr 6/K/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 21 października 2020 roku,

 

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy, Wójt Gminy ogłasza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Stoszowice, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń
w miejscowości Przedborowa i Grodziszcze, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stoszowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1/K/2021

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży.

W Y K A Z Nr 1/2021

nieruchomości  niezabudowanych  przeznaczonych  do  sprzedaży

Lp.

Numer

ewidencyjny

nieruchomości

Powierzchnia

w ha

Numer Księgi

Wieczystej

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena

nieruchomości

(netto)

Forma

zbycia

1.

268/1

0,1317

SW1Z/00047888/0

JEMNA

Działka niezabudowana płaska, kształtem zbliżona do trapezu, położona w pobliżu zabudowań. Dojazd do działki gruntową drogą gminną lub asfaltową drogą gminną.

Zgodnie z decyzją nr 51/20 o warunkach zabudowy z dnia 17.11.2020 r. działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostała niezbędną infrastrukturą techniczną.

37 670,00

Przetarg ustny nieograniczony

2.

268/2

0,1334

SW1Z/00047888/0

JEMNA

Działka niezabudowana płaska, kształtem zbliżona do prostokąta, położona w pobliżu zabudowań. Dojazd do działki gruntową drogą gminną.

Zgodnie z decyzją nr 47/20 o warunkach zabudowy z dnia 17.11.2020 r. działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostała niezbędną infrastrukturą techniczną.

36 400,00

Przetarg ustny nieograniczony

7.

268/8

0,1320

SW1Z/00047888/0

JEMNA

Działka niezabudowana płaska, kształtem zbliżona do kwadratu, położona w pobliżu zabudowań. Dojazd do działki gruntową drogą gminną lub asfaltową drogą powiatową.

 

Zgodnie z decyzją nr 52/20 o warunkach zabudowy z dnia  17.11.2020 r. działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostała niezbędną infrastrukturą techniczną.

37 750,00

Przetarg ustny nieograniczony

8.

268/9

0,1327

SW1Z/00047888/0

JEMNA

Działka niezabudowana płaska, kształtem zbliżona do kwadratu, położona w pobliżu zabudowań. Dojazd do działki gruntową drogą gminną lub asfaltową drogą powiatową.

Zgodnie z decyzją nr 53/20 o warunkach zabudowy z dnia  17.11.2020 r. działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostała niezbędną infrastrukturą techniczną.

37 950,00

Przetarg ustny nieograniczony

9.

268/10

0,0012

SW1Z/0047888/0

JEMNA

Działka niezabudowana płaska, trójkątna, położona w sąsiedztwie zabudowań. Dojazd do działki gruntową drogą gminną.

Zgodnie z decyzją nr 17/20 o warunkach zabudowy z dnia 12.05.2020 r. dla inwestycji pn. „Budowa ośmiu (8) budynków mieszkalnych jednorodzinnych opcjonalnie  z garażem w bryle budynku każdy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną” działka przeznaczona jest pod budowę budynku na cele budowlane, ze względu na powierzchnię nie może być samodzielnie zagospodarowana.

340,00

Bezprzetargowo

10

268/11

0,0016

SW1Z/0047888/0

JEMNA

Działka niezabudowana płaska, trójkątna, położona w sąsiedztwie zabudowań. Dojazd do działki asfaltową drogą powiatową.

Zgodnie z decyzją nr 17/20 o warunkach zabudowy z dnia 12.05.2020 r. dla inwestycji pn. „Budowa ośmiu (8) budynków mieszkalnych jednorodzinnych opcjonalnie  z garażem w bryle budynku każdy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną” działka przeznaczona jest pod budowę budynku na cele budowlane, ze względu na powierzchnię nie może być samodzielnie zagospodarowana.

460,00

Bezprzetargowo

12

117/13

0,0420

SW1Z/00057210/7

Srebrna Góra

Działka niezabudowana płaska, prostokątna, położona w sąsiedztwie zabudowań. Dojazd do działki asfaltową drogą gminną.

Zgodnie z MPZP dla miejscowości Srebrna Góra, uchwalonym uchwałą nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. (Dz. Woj. Dol. Poz. 4639 z 2013 r.) jest przeznaczona:

 • MU2- taran zabudowy mieszkaniowo – usługowej;
 • strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,
 • strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej
 • strefa „OW” ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologicznej;
 • granica parku kulturowego (część działki);
 • obszary wpisane do rejestru zabytków.

3000,00

Bezprzetargowo

13

65

0,1400

SW1Z/00063622/6

Żdanów

Działka niezabudowana płaska, w kształcie wydłużonego prostokąta, położona w oddaleniu od zabudowań. Dojazd do działki gruntową drogą gminną.

Działka nie jest objęta MPZP oraz nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji celu publicznego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Gminy Stoszowice nieruchomość jest oznaczona jako:

 • grunty chronione dla rolnictwa;
 • tereny objęte powodzią roku 1997;
 • tereny predysponowane do rozwoju sadownictwa;
 • sieć energetyczna WN

3100,00

Bezprzetargowo

14

68

0,1800

SW1Z/00063622/6

Żdanów

Działka niezabudowana płaska, w kształcie wydłużonego prostokąta, położona w oddaleniu od zabudowań. Dojazd do działki gruntową drogą gminną.

Działka nie jest objęta MPZP oraz nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji celu publicznego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Gminy Stoszowice nieruchomość jest oznaczona jako:

 • grunty chronione dla rolnictwa;
 • tereny objęte powodzią roku 1997;
 • tereny predysponowane do rozwoju sadownictwa;
 • sieć energetyczna WN

4000,00

Bezprzetargowo

1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 12.02.2021 r.  do dnia .05.03.2021 r.

2. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), winny złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 26.03.2021 r.

 

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

ZARZĄDZENIE  Nr 2/K/2021

WÓJTA  GMINY  STOSZOWICE

dnia 29 lipca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz w wykonaniu:

-          Zarządzenia Nr 11/K/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2020 roku,

-          Zarządzenia Nr 12/K/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2020 roku,

-          Zarządzenia Nr 13/K/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2020 roku,

-          Zarządzenia Nr 14/K/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 2 grudnia 2020 roku,

 

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy, Wójt Gminy ogłasza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Stoszowice, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jemna, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stoszowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Stoszowice

Paweł Gancarz

 do góry