Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2019

w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Stoszowice projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Stoszowice

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek dla dzieci

i młodzieży na lata 2019-2023

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”

w sprawie: uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy

aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - część A

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2019 rok.

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany wyboru metody ustalania za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszcze, nr 3006D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3006 D, km 8+434-9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150 D, km 0+000-0+944, 944 mb; Rudnica – Jemna, nr 3150D, km 1+824 – 2+300, 476 mb; Jemna – Budzów, nr 3150D, km 3+350 – 5+ 628, 2278 mb [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszcze, nr 3006D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3006 D, km 8+434-9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150 D, km 0+000-0+944, 944 mb; Rudnica – Jemna, nr 3150 D, km 1+824 – 2+300, 476 mb; Jemna – Budzów, nr 3150 D, km 3+350 – 5+ 628, 2278 mb [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra – część A

w sprawie Statutu Gminy Stoszowice

w sprawie odwołania i wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw w sprawie uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa w roku 2019 na terenie wsi Lutomierz – Kolonia.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stoszowice

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Budzów

 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mikołajów

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żdanów

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Srebrna Góra

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Jemna

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rudnica

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grodziszcze

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lutomierz

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Przedborowa

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Różana

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stoszowice za rok 2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Stoszowice

w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Budzów dotyczących
projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości
Budzów

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności

w sprawie zmiany ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Budzów

w sprawie ustalenia dla dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych, wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszcze, nr 3006D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3006D, km 8+434-9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150D, km 0+000-0+944, 944 mb; Rudnica – Jemna, nr 3150D, km 1+824-2+300, 476 mb; Jemna – Budzów, nr 3150D, km 3+350-5+628, 2278 mb [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszcze, nr 3006D, km 5+795 – 6+137, 342 mb; Rudnica, nr 3006D, km 8+434-9+429, 995 mb; Rudnica, nr 3150D, km 0+000-0+944, 944 mb; Rudnica – Jemna, nr 3150D, km 1+824-2+300, 476 mb; Jemna – Budzów, nr 3150D, km 3+350-5+628, 2278 mb [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu maj i czerwiec 2018 r.]”

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Budzowie

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stoszowice, w roku szkolnym 2019/2020

o zmianie uchwały w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności

w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice

 do góry