Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania powierzchni Inkubatora Przedsiębiorczości w Stoszowicach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przez małych lub średnich przedsiębiorców.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Lutomierz, dz. nr421" objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne stanowiących własność Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i zamówień publicznych

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice w 2024 r., prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice w 2024 r. oraz prowadzenie siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na ternie Gminy Stoszowice  

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do dokonywania czynności związanych z wyborami do Rady Gminy w Stoszowicach, Rady Powiatu Ząbkowickiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Wójta Gminy Stoszowice, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W sprawie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

W sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do przeprowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, do ustalenia prawa do tego dodatku oraz przekazywania i przesyłania informacji o przekazaniu dodatku.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

 do góry