Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania powierzchni Inkubatora Przedsiębiorczości w Stoszowicach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przez małych lub średnich przedsiębiorców.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Lutomierz, dz. nr421" objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne stanowiących własność Gminy Stoszowice.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i nieruchomości

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i zamówień publicznych

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie Gminy Stoszowice w 2024 r., prowadzenie drużyny młodzieżowej na terenie Gminy Stoszowice w 2024 r. oraz prowadzenie siatkarskiej drużyny (seniorów i juniorów) na ternie Gminy Stoszowice  

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkola i szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do dokonywania czynności związanych z wyborami do Rady Gminy w Stoszowicach, Rady Powiatu Ząbkowickiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Wójta Gminy Stoszowice, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W sprawie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

W sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do przeprowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, do ustalenia prawa do tego dodatku oraz przekazywania i przesyłania informacji o przekazaniu dodatku.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2024 r. w związku z przypadającym na sobotę świętem

w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie udzielenie upoważnienia da pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do wykonywania czynności związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Stoszowice.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice

w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Stoszowice mieszkania na cele utworzenia mieszkania treningowego

w zakresie zmiany rządzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stoszowice

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Stoszowice w 2024 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2023 rok.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków

w sprawie statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoszowice od dnia 01 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Stoszowice obowiązującą od dnia 01 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń funduszu alimentacyjnego

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w formie prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o których mowa w art. 411 10g ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego tj. w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatku mieszkaniowego jak też przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie GRODZISZCZE.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2023 rok.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Stoszowice za 2023 rok

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2023 rok.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadani pn.: "Stoszowice-Budzów droga dojazdowa do gruntów rolnych" objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia przetargu

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na realizację zadania pn.: Etap I "Modernizacja przedszkola publicznego w Przedborowej z utworzeniem oddziału żłobkowego" oraz Etap II Utworzenie żłobka na 16 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Stoszowice poprzez budowę chodnika (ciąg pieszo-jezdny)" objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 do góry