Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

W sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do wydawania decyzji w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do wydawania decyzji administracyjnych ...

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

W sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Stoszowice

W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ...

W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych...

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie BUDZÓW

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie STOSZOWICE

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie GRODZISZCZE

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie RUDNICA

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Srebrna Góra

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie PRZEDBOROWA

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie RÓŻANA

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie LUTOMIERZ

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie ŻDANÓW

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie JEMNA

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie MIKOŁAJÓW

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

W sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Stoszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015r.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

W sprawie powołania komisji stałej, do dokonywania odbiorów końcowych i przekazania do eksploatacji inwestycji i remontów realizowanych przez Gminę Stoszowice.

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Stoszowice w 2015r.

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny

W sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Twierdza Srebrna Góra”

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

W sprawie ustalenia na 2015 rok wysokości i terminu płatności czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na cele rolne, stanowiących własność Gminy Stoszowice.

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

W sprawie powołania Komisji do przygotowania dokumentacji dotyczących z wyborów uzupełniających do rady Gminy Stoszowice zarządzone dzień 27 marca 2011r.

W sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Wodociągi Srebrnogórskie”  Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie.

W sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Wójta Gminy Stoszowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Wodociągi Srebrnogórskie”  Sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2014rok.

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

W sprawie zmiany budżetu gminy roku 2015

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stoszowice do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

W sprawie prowadzenia instruktażu wstępnego z zakresu BHP

W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Gminnej Spółki Wodociągi Srebrnogórskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Budzowie.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami  

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

 w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Stoszowice pracowników samorządowych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Stoszowice

 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na trenie gminy Stoszowice Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania przez Wójta Gminy Stoszowice pracowników samorządowych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Stoszowice

W sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Stoszowice w 2015roku.

W sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby dowodów osobistych

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2014rok.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

W sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro

W sprawie wyznaczenia osób do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stoszowice

W sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Stoszowice za 2014 rok.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

W sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stoszowicach

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

W sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Stoszowice.

W sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Stoszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia….

W sprawie powołania Komisji do przygotowania dokumentacji dotyczących z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2015

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

W sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze oraz ustalenia jej składu.

W sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stanowiących własność Gminy Stoszowice.

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

 W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej gminy Stoszowice na 2016 rok.

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015r.

W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stoszowice do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

W sprawie wyznaczenia obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji do spraw referendum dla celów głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015roku.

W sprawie wskazania przez Wójta Gminy Stoszowice pracowników samorządowych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących do składu obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015roku.

W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

W sprawie powołania koordynatora gminnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015roku.

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015r. przysługujących w zamian za święta przepadające w sobotę.

W sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wyborami.

W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Stoszowice do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady gminy Stoszowice, zarządzonych na dzień 13 września 2015r.

W sprawie wskazania pracownika Urzędu gminy Stoszowice do składu Obwodowej Komisji Wyborczej

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 13 września 2015r.

W sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015roku.

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

W sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską suszy na terenie gminy Stoszowice

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Stoszowice

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu gminy Stoszowice do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

W sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

W sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

W sprawie wskazania przez Wójta Gminy Stoszowice pracowników samorządowych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących do składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Stoszowice.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

W sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Stoszowice.

W sprawie zmian w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Jemu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym dotyczących sołectwa Srebrna Góra, w sprawie organizacji w budynku byłego kościoła ewangelickiego (Aniołek) „hucznych zabawa”

O uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Fortecznego Parku kulturowego w Srebrnej górze oraz ustalenia jej składu

w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Fortecznego w sprawie powołania Rady Naukowo-Konsultacyjnej do spraw Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze oraz ustalenia jej składu

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stoszowicach

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

W sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000euro

W sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

W sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Stoszowice oraz ustalenia stawki czynszu.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

w sprawie powołania komisji: przetargowej

w sprawie powołania komisji stałej do dokonywania odbiorów końcowych i przekazywania do eksploatacji inwestycji i remontów realizowanych przez Gminę Stoszowice

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminie Stoszowice za rok 2015.  

 do góry