Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Zgodnie z wymogami art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) Wójt Gminy Stoszowice prowadzi w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę.

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy Stoszowice w 2018 r.

Lp.

Nr uchwały

Rady Gminy Stoszowice

 

z dnia

Tytuł uchwały/aktu

Dane dot. publikacji
w Dz.Urz.Woj.Doln.

1.

Nr XXXVII/235/2018

31.01.2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Stoszowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.

Pozycja 703

z dnia 12.02.2018 r.

2.

Nr XXXVII/236/2018

31.01.2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Pozycja 704

z dnia 12.02.2018 r.

3.

Nr XXXIX/247/2018

28.03.2018 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II – Część B.

Pozycja 1660

z dnia 03.04.2018 r.

 

Nr XXXIX/248/2018

28.03.2018 r.

w sprawie podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.

Pozycja 1661

z dnia 03.04.2018 r.

4.

Nr XXXIX/249/2018

28.03.2018 r.

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pozycja 1662

z dnia 03.04.2018 r.

5.

Nr XLIV/262/2018

08.08.2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 r.

Pozycja 4003

z dnia 16.08.2018 r.

6.

Nr XLV/265/2018

05.09.2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Pozycja 4499

z dnia 19.09.2018 r.

7.

Nr XLV/266/2018

05.09.2018 r.

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stoszowice.

Pozycja 4500

z dnia 19.09.2018 r.

8.

Nr XLV/267/2018

05.09.2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach oraz w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.

Pozycja 4501

z dnia 19.09.2018 r.

9.

Nr XLVII/271/2018

26.09.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jlub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Pozycja 4958

z dnia 12.10.2018 r.

10.

Nr XLVII/273/2018

26.09.2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ternu w obrębie miejscowości Srebrna Góra.

Pozycja 4959

z dnia 12.10.2018 r.

11.

Nr XLVII/275/2018

26.09.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Pozycja 4960

z dnia 12.10.2018 r.

12.

Nr III/12/2018

28.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Pozycja 1261

z dnia 25.02.2018 r.

 do góry