ZARZĄDZENIE nr 93/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

ZARZADZENIE nr 6/2014  WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

ZARZĄDZENIE nr 22/2012 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

Uchwała nr XLI/263/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice wraz ze zmianami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

ZARZĄDZENIE nr 105/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

ZARZĄDZENIE nr 107/2014 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice” części obrębu geodezyjnego wsi Przedborowa

Uchwała nr VII/56/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 09 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działki nr 637

ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY STOSZOWICE Z DN. 21.06.2018 R. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 103/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

ZARZĄDZENIE nr 40/2018 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 103/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - część B

ZARZĄDZENIE nr 71/2018 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach, powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 103/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

ZARZĄDZENIE nr 3/2019 WÓJTA GINY STOSZOWICE z dnia 10 stycznia 2019 r.w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospdoarowania przestzrennego dla osbzaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - część A

Zarządzenie nr 105/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy "Wincentego Witosa" drodze wewnetrznej zlokalizowanej w miejscowości Budzów

UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY GMINY STOSZOWICE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2019 R.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Budzów dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania drodze wewnetrznej zlokalizowanej w miejscowości Budzów

ZARZĄDZENIE nr 8/2020 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach powołanej zarządzeniem nr 22/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Stoszowicach

ZARZĄDZENIE nr 19/2020 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Stoszowice

ZARZĄDZENIE NR 84/2021 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi osoby fizycznej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego dla terenu w obrebie miejscowości Srebrna Góra - częśc A, wyłożonego do publicznego wglądu

ZARZĄDZENIE nr 17/2022 WÓJTA GMINY STOSZOWICE z dn. 14 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospdoaorwania przestrzennego dla terenu w obrebie miejscowości Srebrna Góra - częśc C, wyłożnego do publicznego wglądu

ZARZĄDZENIE nr 92/2022 WÓJTA GMINY STOSZOWICE  z dn. 12 października 2022 r.w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Stoszowice

Zarządzenie nr 19/2024 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 05 marca 2024 r. w zakresie zmiany zarządzenia nr 22/2012 Wójta gminy Stoszowice z dn.30 marca 2012 r. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Stoszowicach

 do góry