DOFINASOWANIE KOSZTÓW

KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓWZgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1148), pracodawcy,
którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

W świetle zapisów art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie,
o którym mowa w ust. 1, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu
art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 1. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

 2. Załączniki do wniosku (potwierdzone  za zgodność z oryginałem):

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną 
  u pracodawcy,

 2. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

 3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 4. kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

 5. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

 6. kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

 7. aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

 8. kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

 9. wypełniony formularz  informacjiprzedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 10. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku,
  w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo
  oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 1. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;

 3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – do 10 000,00 zł.

 

Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 1. Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 1. Forma dofinansowania i tryb odwoławczy

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej. Odwołania wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławcze we Wałbrzychu,
aleja Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Załączniki:
 do góry