Przedsięwzięcie pn.: „wykonaniu urządzeń wodnych na ujęciu Jemna składającego się z 4 studni głębinowych ujmujących wodę z piętra prekambryjskiego w gnejsach sowiogórskich.”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego: na wniosek Gminy Stoszowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania wnioskodawcy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi gruntowej wraz z odwodnieniem oraz budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, doprowadzenie wody dla potrzeb armatek śnieżnych, budowa oświetlenia drogi i budowę stacji trafo dla potrzeb planowanej stacji narciarskiej

Informacje w załączniku

 Stoszowice,dnia 11.03.2010 rok

 


RR/7624/1/10

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity z dnia 17 listopada 2000 r. Dz.U. nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami )

zawiadamiam

że w dniu 10.03.2010 r na wniosek P.P.H.U. ZBAJ Zygmunt Gancarz ul. Górne Miasto 4, 57-215 Srebrna Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji obiektu hotelarskiego Ośrodek Rekreacyjno – Integracyjny „Srebrna Góra”” przedsięwzięcie realizowane będzie na działce numer 62, obręb: Srebrna Góra.

Niniejszym pismem informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2008 r Nr 199,poz.1227) informuję strony o możliwości składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie Rozwoju Urzędu Gminy Stoszowice pok.1 w godzinach: 8.00 – 15.00 tel. (074) 8164 532.

 

 

Wójt Gminy
Marek Janikowski

 do góry