Załączniki:

KONKURS KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej w 2022 r.

 do góry