Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Przetargi

Zapytanie ofertowe na organizację dowozu dzieci wraz z opiekunami do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Mikoszowie

Stoszowice 20 luty 2013 r.

OR.4464.3.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych *

1. Zamawiający 
Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
tel. 74/8164510, faks 74/8181059, www.stoszowice.pl, gmina@stoszowice.pl

2. Przedmiot  zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dowozu 3 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami z terenu Gminy Stoszowice, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 17 ust. 3a, pkt 2 oraz  art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna Mikoszowie 27; 57- 100 Strzelin.
Długość trasy ok. 84 km (tj. Stoszowice Górne – Mikoszów – Stoszowice Górne)
Wyjazd 3 razy w tygodniu (tj. poniedziałek, środa, piątek), z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii oraz wakacji.
Postój busa  w  Mikoszowie
3. Termin realizacji zamówienia
Okres przewozu: w dni powszednie tj. poniedziałek, środa, piątek, od 01 marca 2013 r. do  31 grudnia 2013 roku.
4. Kryterium oceny ofert
a) Jedynym  kryterium oceny będzie ryczałtowa stawka dzienna za dowóz 3 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami;
b) Wykonawca winien podać cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT;
c) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty dojazdu na miejsce wykonania usługi oraz ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także ryzyko oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty;
d) Wykonawca winien określić cenę jednostkową  brutto w PLN za dowóz i powrót 3 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami na trasie wskazanej w przedmiocie zamówienia;
e) Cena ofertowa brutto określona przez wykonawcę w powyższy sposób stanowi podstawę do oceny ofert;
f) Cena brutto określona przez wykonawcę nie będzie  podlegać waloryzacji w okresie obowiązywania umowy;
g) W stawce tej winien być uwzględniony koszt przewozu dzieci wraz z opiekunami, postoju związanego z opieką nad dziećmi – od momentu odebrania dzieci niepełnosprawnych od opiekunów do momentu przekazania dzieci pracownikom ośrodka oraz po południu od momentu odebrania dzieci od pracowników ośrodka do momentu przekazania ich opiekunom;
h) Podana przez wykonawcę stawka ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy. 
5. Inne istotne warunki zamówienia
a) Wykonawca  zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem  środka transportu spełniającego odpowiednie wymogi określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
b) Usługa objęta niniejszym zamówieniem ma być świadczona środkiem transportu przystosowanym do przewozu dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej, spełniających wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do ich świadczenia;
c) W sytuacjach awaryjnych wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego dostosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy Prawo o ruchu drogowym;
d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za  bezpieczeństwo przewożonych dzieci;
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
f) Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę ubezpieczeń OC i NW;
g) Wykonawca jest zobowiązany dbać o stan techniczny pojazdu;
h) Wykonawca zapewni bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność oraz w razie potrzeby opiekę nad dziećmi w ramach przedmiotu zamówienia (w tym świadczenie pomocy dzieciom i opiekunowi w zależności od zgłaszanych potrzeb np. wejście/ wyjście z pojazdu)
6. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na organizację dowozu 3 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami z terenu Gminy Stoszowice do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Św. Celestyna Mikoszowie 27; 57- 100 Strzelin.”

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie (pokój nr 12), pocztą na adres Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, pocztą elektroniczną na adres gmina@stoszowice.pl lub faksem pod nr 748181059

7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy w siedzibie zamawiającego do dnia 27 lutego 2013 roku (środa)  do godz: 10:00 lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego)


Wykonawcy zostaną poinformowani o wynikach postępowania.
Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

Osoba do kontaktu: Magdalena Tęsna – Pitner, Tel. 748164511

Wójt Gminy Stoszowice
Marek Janikowski

Załączniki:
 do góry