uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA WIEJSKA Stoszowice
 KATEGORIA: Podatki i opłaty
   
 NAZWA:

Uchwała Nr XIII/70/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/70/2011
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969), Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 
§ 1. 
Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Stoszowice z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 68,00 zł za 1 dt. 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Teresa Tęsna

 

 

 do góry