w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2022 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2022 rok.

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stoszowice za 2022 rok.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2021 rok.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022

Informacja z wykonania  budżetu Gminy Stoszowice za III kwartał 2022 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za II kwartał 2022 r.

 do góry