I.                   INFORMACJA PODSTAWOWA:

Poświadczenie własnoręczności podpisu należy do kompetencji notariuszy, a Wójt jest uprawniony do dokonywania tych czynności jedynie w ściśle określonych przepisami prawa sytuacjach. Nadto nie istnieje możliwości delegowania tych uprawnień
na innych pracowników Urzędu Gminy. Uwierzytelnienie podpisu przez Wójta
w innych przypadkach niż określone w przepisach nie będzie miało waloru urzędowego poświadczenia podpisu.

II.                MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Gminy w Stoszowicach

Sekretariat (pok. 11)

Stoszowice nr 97

57 – 213 Stoszowice

 

III.             KATALOG PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH DOKONYWANE JEST POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

Wójt Gminy Stoszowicejest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu w następujących przypadkach:

1)      na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz
 odbioru dokumentów z urzędów i instytucji jak również na oświadczeniach
stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie;

 

Podstawa prawna:rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 lutego 2007 r.
w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego
i banki (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 185).

2)      na wniosek osób zainteresowanych lub organu rentowego na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych;

Podstawa prawna:art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 ze zm.)
.

3)      na potwierdzeniu istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń podpisywanym przez emeryta lub rencistę -  na żądanie organu rentowego;

Podstawa prawna:art. 128 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 ze zm.).

4)      na zeznaniach świadków i oświadczeniach wnioskodawców składanych
w postępowaniu o ustalenie świadczeń z tytułu zaopatrzenia funkcjonariuszy służ mundurowych (jednak następuje to w przypadku doręczenia pisemnych zeznań świadków za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym);

Podstawa prawna:§ 16 ust. 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2018 r., poz. 2373).

5)      na pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne żołnierzy (jednak następuje to w przypadku doręczenia pisemnych zeznań świadków za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym);

Podstawa prawna:§ 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia
10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. z 2012 r., poz. 194 ze zm.)
.

6)      na pisemnym oświadczeniu woli podpisywanym zamiast osoby niemogącej pisać, lecz mogącej czytać;

Podstawa prawna:art. 79ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

7)      na wekslu wystawionym przez osobę niemogącą pisać, podpisanym za nią przez inną osobę.

Podstawa prawna:art. 75 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz. U. 2016r.  poz. 160 ze zm.).

IV.             Dokumenty wymagane przy potwierdzaniu własnoręczności podpisu:

 

1)      Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu.

2)      Opłata skarbowa – w przypadkach gdy jest wymagana.

3)      Dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

4)      Wypisane upoważnienie bez podpisu osoby upoważniającej.

5)      Wypełnione oryginalne druki rentowe z ZUS lub KRUS bez podpisów osób składających oświadczenia lub deklaracje.

 

V.                OPŁATY

 

Opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu (od każdego podpisu) wynosi 9,00 PLN.

 

Podstawa prawna:art. 1 ust.1 pkt 1 ppkt 1a, część II załącznika pkt 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044)

Opłaty nie pobiera się za poświadczenie własnoręczności podpisu w sprawach, które nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 w/w ustawy jak również
w przypadku gdy przepis prawa tak stanowi (Katalog - pkt 2 i 3)

 

 do góry