w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizji Rady Gminy Stoszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2020 rok

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 rok.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

 do góry