Informuję, że w dniu 29 listopada 2012 roku o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń, przeprowadzony został II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości GRODZISZCZE, stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00063504/3, składającej się z działki numer 187  o powierzchni 0,7418 ha bez zabudowań.

1.Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako grunty rolne nie chronione dla rolnictwa.

2.Poprzedni przetarg przeprowadzony był w dniu 30.08.2012 r.

3.Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 14.800,00 zł. netto (słownie: czternaście tysięcy  osiemset złotych).

    W związku z tym, że w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium, co jest warunkiem przystąpienia do przetargu - II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości - zakończył się wynikiem negatywnym.

Stoszowice, dnia 29.11.2012 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Krzysztof  Niebora

 do góry