2012-07-24, I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr 265/1, 265/5, 265/6 i 26/1, położonych w miejscowości Jemna

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice - sala posiedzeń odbędą się I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości JEMNA, stanowiących własność Gminy:
  
L.p.
Numer
działki
Powierzchnia
w ha
Numer
księgi
wieczystej
Cena wywoławcza nieruchomości w zł. (netto)
Wadium
w pieniądzu (zł.)
Godzina
przetargu
1
265/1
0,1285
SW1Z/00059282/9
36.700,00
3.700,00
1000
2
265/5
0,0943
SW1Z/00059282/9
26.900,00
2.900.00
1020
3
265/6
0,0955
SW1Z/00059282/9
27.200,00
2.700,00
1040
4
26/1
0,0829
SW1Z/00047888/0
33.100,00
3.300,00
1100

 1.Do ustalonych cen nieruchomości w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.

2. Przeznaczenie nieruchomości: działki wymienione w pkt. 1-3 zgodnie z decyzją nr 8/09 o warunkach zabudowy przeznaczone są pod budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych z dopuszczeniem garażu, a działka wymieniona w pkt. 4 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako strefa rozwoju dominującej funkcji zabudowy pensjonatowej.
3. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt. 1-4 na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym Ząbkowice Śl. Oddział w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002  w terminie do dnia 22 sierpnia 2012 roku (włącznie).
Na dokumencie wpłaty należy określić adres nieruchomości, której wpłata dotyczy.
5. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
7. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
8. Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
9. Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 1 lub pod nr telefonu 74 8164520.
10.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na terenie wszystkich sołectw w gminie.
11.Wójt Gminy może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargów musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 
Stoszowice, dnia 24.07.2012 r.
                                                             WÓJT  GMINY
                                                           Marek  Janikowski
Załączniki:
 do góry