2012-04-04, Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 355 położonej w miejscowości Budzów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stoszowice zawiadamia, że w dniu 09 maja 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice – sala posiedzeń, odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości BUDZÓW, stanowiącej własność Gminy Stoszowice, objętej księgą wieczystą KW Nr SW1Z/00051305/1, składającej się z działki numer 355 o powierzchni 0,3111 ha bez zabudowań.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 5.820,00 zł.
(słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych)

1.Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest w terenie opisanym jako grunty rolne chronione dla rolnictwa w obszarze predysponowanym dla rozwoju sadownictwa.
2.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
 Wysokość wadium – 600,00 zł.
(słownie: sześćset złotych)

3.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Stoszowice w Banku Spółdzielczym w Budzowie numer 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002 w terminie do dnia 02 maja 2012 roku (włącznie).
4.Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
5.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w fomie aktu notarialnego (przepada na rzecz gminy).
6.Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetragowej dowód wpłaty wadium i dokument stwierdzający tożsamość, a ponadto osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
7.Nabywca ponosi koszty opracowania dokumentacji wymaganej do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8.Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice, pokój nr 1 lub pod numerem telefonu 74 8164520.
9.Ogłoszenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.stoszowice.pl oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut.Urzędu i na terenie wszystkich sołectw w gminie.
10.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 
Stoszowice, dnia 04.04.2012 r.
                                                                 WÓJT  GMINY
                                                               Marek Janikowski
Załączniki:
 do góry