2012-03-15, WYNIK Zapytanie ofertowe: Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenngo oraz sporządzenie mpzp dla obszaru wsi Przedborowa pod lokalizacje farm wiatrowych

 

Stoszowice, 26-03-2012 r.

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) określonego
w art. 4 pkt. 8.

Gmina Stoszowice  informuje, że w prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Przedborowa pod lokalizację farm wiatrowych.

  Oferty nadesłało 10 firm:

L.p.

Nazwa

Kwota brutto w zł

1.

Plan Autorska Pracownia Urbanistyczna

Mgr inż. Arch. Bogdan Chaber

Ul. Powstańców Śląskich 6/111

43-300 Bielsko-Biała

47 970,00

2.

Biuro Projektowe Linia

Jacek Wolanin

Ul. Komuny Paryskiej 81/56

50-452 Wrocław

51 660,00

3.

Regioplan Spo. z o.o.

Ul. Wolbromska 7

53-148 Wrocław

110 085,00

4.

Agencja Projektowa Kolektor- Projekt

Ul. Kmicica 69

64-100 Leszno

96 000,00

5.

SofTGIS s.c.

Ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

57 564,00

6.

LexUrbi Paweł Niemiec

Ul. Semaforowa 41/7

52-115 Wrocław

47 355,00

7.

Pro-Forma s.c.

Ul. Kosciuszki 22

44-200 Rybnik

75 399,00

8.

Jeleniogórskie biuro Planowania i Projektowania

 sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 26

58-500 Jelenia Góra 

95 000,00

9.

Q7 Grupa Projektowa s.c. Wojciech Kotla, Grzegorz Szewczyk

Ul. Karpińskiego 23

51-144 Wrocław

53 997,00

10.

Studio Plan

Pracownia projektów i konsultingu

Mateusz Czerch

Ul. Jaworzańska 196

43-382 Bielsko-Biała

 

43 050,00

 

 

 

  Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

 

Studio Plan

Pracownia projektów i konsultingu

Mateusz Czerch

Ul. Jaworzańska 196

43-382 Bielsko-Biała

 

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Marek Janikowski

Wójt Gminy Stoszowice

 


 

RR 271.3.2012                                                                                                                           Stoszowice 15-03-2012


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług

1. Zamawiający:

Gmina Stoszowice
57-213 Stoszowice 97
Tel. 74 8164 510; fax. 74 8181 059, www.stoszowice.pl; gmina@stoszowice.pl

2. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Przedborowa pod lokalizację farm wiatrowych.


3. Termin realizacji zamówienia:

18 miesięcy od dnia podpisania umowy

4. Opis kryteriów:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: –cena waga 100 %

6. Sposób Przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić na załączonym druku ( załącznik nr 1 ) należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Oferta- zmiana studium Przedborowa” Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 12 (Sekretariat), pocztą na adres Gmina Stoszowice 57-213 Stoszowice 97, Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Do oferty należy dołączyć: Wykaz kadry przeznaczonej do realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę zawodową izby urbanistów.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 26,03.2012r. do godz. 12.00

Wykonawcy zostaną poinformowani o wyniku postępowania.
Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
 

Wójt Gminy Stoszowice

Marek Janikowski

Załączniki:
 do góry