KOMUNIKACJA W JĘZYKU MIGOWYM

INFORMACJA O REALIZACJI UPRAWNIENIA

 WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ

 

 

Zgodnie z art. 11 i 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Urząd Gminy w Stoszowicach udostępnia swoje usługi dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobami uprawnionymi" za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie się:

  • poczty elektronicznej –gmina@stoszowice.pl- na wskazany adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie Gminy
    w Stoszowicach;
  • platformy e-Usług Publicznych - ESP.

Ponadto osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Urzędzie Gminy w Stoszowicach może skorzystać z pomocy przeszkolonego pracownika
w zakresie polskiego języka migowego (PJM).

Osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystanie z tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

KORZYSTANIE Z POMOCY OSOBY PRZYBRANEJ

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania stwarza możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw
w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana
do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język

migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 do góry