Załączniki:

Zgodnie z dyspozycją art. 168 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.), Gmina Stoszowice jako podmiot prowadzący ewidencję szkół i placówek niepublicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz szkół i placówek niepublicznych, zawierający dane, o których mowa w ust. 11 pkt 3 i 5 ww. ustawy.

 WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY STOSZOWICE

 

 

 

L.p.

 

 

Nazwa oraz odpowiednio typ lub rodzaj szkoły lub placówki

 

Adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane

 

 

Uwagi

1.

Przedszkole Niepubliczne „KAJTEK”

ul. Kąpielowa nr 2

57 – 215 Srebrna Góra

 

-

2.

Przedszkole Niepubliczne „KOLOROWY BALONIK”

Stoszowice nr 34

57 –213 Stoszowice

-

 do góry