Postępowanie

w sprawie wydania przez Wójta Gminy Stoszowice

opinii dotyczącej wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy


I.     Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem/zainicjowania sprawy:

1)      jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;

2)      osoby fizyczne;

3)   osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


II.  Wymagane wnioski i dokumenty:

1)      wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo
w formularzu wniosku (formularz wniosku do pobrania);

2)      pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.);

III.   Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Na podstawie złożonego wniosku osoby upoważnione przez Wójta Gminy Stoszowice przeprowadzają wizję lokalną w lokalu w celu weryfikacji warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 z późn. zm.).Z przeprowadzonych czynności sporządzany jest protokół, zawierający ustalenia w zakresie potwierdzenia spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc w klubie dziecięcym.

W trakcie wizji lokalnej przedsiębiorca przedkłada do wglądu następujące dokumenty:

1)   tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy;

2)   protokół z pomiaru natężenia oświetlenia światłem sztucznym;

3)   protokół z kontroli przewodów kominowych;

4)   decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (wraz z dokonanymi pomiarami powierzchni użytkowej budynku/lokalu);

5)   świadczenie właściciela lokalu/zarządcy nieruchomości dotyczące posiadania następujących dokumentów:

a)   umowy na wywóz śmieci,

b)   umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowego.

 

IV.   Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 72).

Informacje dotyczące rejestracji żłobków i klubów dziecięcych

 

W myśl zapisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.), żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

1)      jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;

2)      osoby fizyczne;

3)      osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną
w rozumieniu ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, natomiast opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego w szczególności należy:

1)      zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2)      zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka

3)      prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

Zgodnie z art. 35b ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat, wnioski o dokonanie wpisu klubu dziecięcego do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Stoszowice oraz dokumenty, potwierdzające, że lokal spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 72), należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego zapewnianego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

 

Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

1)      założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

2)      założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl

 

Spełnienie wymagań przeciwpożarowych potwierdza się decyzją komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, a spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych potwierdza się w przypadku klubów dziecięcych - pozytywną opinią wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.

 

Nadto zgodnie z art. 28 powoływanej ustawy -  wójt dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, który zawiera:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2) numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;

3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy;

3a) odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy;

4) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

6) w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;

7) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

8) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

 Wraz z wnioskiem, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

W celu sprawdzenia zgodności danych, wójt może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane,
w przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających
z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

 

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest
w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Wpłaty należy dokonać na n/w dane:

Urząd Gminy w Stoszowicach

Stoszowice nr 97

57 – 213 Stoszowice

   KONTO BANKOWE

Bank Spółdzielczy nr:
14 9533 1014 2003 0000 0185 0006

 

Po dokonaniu wpisu do rejestru, wójt, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dostęp do systemu teleinformatycznego, w zakresie dotyczącym:

1) dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy;

2) sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy.

 

W myśl art. 30a ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.) organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z dołączonymi do niego dokumentami. Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, podmiot może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.
W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 

Wójt odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

1)      podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

2)      wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

3)      w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

 

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

1)      złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

2)      nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości
w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3)      przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w art. 28 ustawy, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

4)      wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

5)      uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego
o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru  lub o wykreśleniu wpisu
z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest dostępna pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000409

Wymagania sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych
i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925, rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000925.

 do góry