Wzory dokumentów do pobrania:

ZEZWOLENIA - Wzory wniosków:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stoszowice.

- Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Stoszowice.

- Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stoszowice.

- Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Stoszowice.Budowa, przebudowa, rozbiórka:
-     Formularz wniosku pozwolenia na budowę
-     Formularz wniosku pozwolenia na rozbiórkę
-     Formularz zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które zostałowydane pozwolenie na budowę lub rozbiórkę i rejestracja dziennika budowy
-     Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy
-     Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
-     Formularz oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych
-     Formularz wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
-     Formularz wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
-     Formularz wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
-     Formularz zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
-     Formularz zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę
-     Formularz wniosku o poświadczenie oświadczenia o wysokości podatku VAT
-     Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
-     Formularz wniosku o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii
-     Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz wydanie uwierzytelnionych kopii

 Dofinansowania, dotacje:


-     Formularz wniosku o dofinansowanie projektu kulturalnego
-     Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wydawniczego
-     Formularz karty informacyjnej
-     Formularz wniosku o dofinansowanie projektu promocyjnego
-     Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sportowo/turystycznego z budżetu gminy
-     Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych
-     Formularz wniosku o udzielenie dotacji dla szkół
-     Formularz informacji miesięcznej dla Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie otrzymanej dotacji
-     Wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z środków budżetowych na wspieranie inicjatyw lokalnych

 Dowód osobisty wzór od 08.11.2021:
-     Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego

 Działalność gospodarcza:
-     Formularz rejestracji działalności gospodarczej
-     Wzór oświadczenia o likwidacji działalności gospodarczej
-     Wzór pisma o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności gospodarczej
-     Wzór pisma o wydanie duplikatu zaświadczenia rejestracji działalności gospodarczej

 Materiały promocyjne:
-     Formularz wniosku o przyznanie materiałów promocyjnych

 Nieruchomości i lokale użytkowe:
-     Formularz wniosku o przystąpienie do procedury przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym
-     Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym
-     Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie przetargowym
-     Formularz wniosku o nabycie lokalu użytkowego w trybie przetargowym
-     Formularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości

 Mieszkania:
-     Formularz wniosku na najem lokali
-     Formularz wniosku na zamianę lokali
-     Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych

 Psy:
-     Formularz wniosku o wydanie zezwolaenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

 
Podatki:
-     Formularz informacji o gruntach (strona 1)
-     Formularz informacji o gruntach (strona 2)
-     Formularz informacji o gruntach (strona 3)
-     Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 1)
-     Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 2)
-     Formularz deklaracji na podatek rolny (strona 3)
-     Formularz deklaracji na podatek leśny (strona 1)
-     Formularz deklaracji na podatek leśny (strona 2)
-     Formularz przykładowego wniosku w sprawie ulg, umorzeń, rat, odroczeń podatków i opłat od osób fizycznych
-     Formularz oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą
-     Formularz informacji dotyczących podatnika i wnioskowanej pomocy
-     Formularz oświadczenia o stanie majątkowym
-     Formularz wnioski o zwrot nadpłaconej lub nienależnie zapłaconej opłaty

 Szkoły:
-     Formularz podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 
Użytkowanie wieczyste:
-     Formularz wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych
-     Formularz wniosku o nabycie przez użytkowników (osoby fizyczne) prawa własności nieruchomości.
-     Formularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości

 do góry