Stoszowice, dnia 27.09.2012r

RR.6220.1.5.2012
 

POSTANOWIENIE

 

         Na podstawie art. 69 ust. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ENERGO 5 Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69, 60-853 Poznań dotyczącego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn..” Produkcja Energii Odnawialnej Stoszowice”


postanawiam


zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 

UZASADNIENIE


      W dniu 30 lipca 2012 r. ENERGO 5 Sp. z o. o. ul. Poznańska 62/69, 60-853 Poznań złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: “Produkcja Energii Odnawialnej Stoszowice” realizowanego na działce Nr 593 obręb Stoszowice.
Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.
       Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Stoszowice, jako organ prowadzący postępowanie, wystąpił w dniu 01.08.2012 roku z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śl. o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowej inwestycji.W dniu 03 września 2012 r. otrzymano opinię ( znak sprawy ZNS.610.18.2012 L.dz.3078/12) , w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śl. stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 20.08.2012 r. Nr WOOŚ.4240.558.2012.KZ.1 wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i ustalił jego zakres. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 63, 64 w/w ustawy po przeanalizowaniu stanowisk obu organów opiniujących, uwzględniając charakter planowanej inwestycji oraz przeprowadzoną analizę stwierdzono, że w przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art.63 ust.1, postanowieniem znak RR.6220.1.4.2012 z dnia 14.09.2012r. Wójt Gminy Stoszowice stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Do czasu opracowania przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawieszenie postępowania jest zasadne.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

Z-ca Wójta
Krzysztof Niebora

 

 


Otrzymują:
     1.ENERGO 5 Sp. z o.o.
        ul. Poznańska 62/69
        60-853 Poznań
     2.a/a

Do wiadomości:
     1. Strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym
         ( wykaz stron znajduje się w aktach sprawy)
     2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śl.
     3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
     4. Tablica ogłoszeń sołectwa Stoszowice
     5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Stoszowice
     6. BIP Urzędu Gminy Stoszowice www.stoszowice.pl

 do góry